Home / ISO 22301

طراحی، مشاوره، پیاده سازی، نظارت و ممیزی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS)

در شرایط کسب و کار کنونی و با پیشرفت ها و تحولات جهانی، فرآیند تداوم کسب و کار به عنوان یک موضوع مهم در تمامی سازمان ها مطرح شده و مدیریت این فرآیند، به عنوان یک بخش ضروری در تمام قسمت های کسب و کار شناخته می شود. توانایی یک سازمان برای حفظ و استمرار فعالیت های بحرانی خود، پس از بروز یک حادثه و ایجاد وقفه و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت نرمال، می توانند عوامل اصلی موفقیت و یا شکست یک سازمان را تعیین نمایند.

طرح تداوم کسب و کار (BCP) و طرح بازیابی حوادث (DRP) به سازمان ها این توانایی را می دهد تا از فرآیندهای بحرانی و اقدامات ضروری به منظور آمادگی جهت مقابله با بحران و حوادث آگاه شوند، به نحوی که قادر باشند بحران پیش آمده را مدیریت نموده و فعالیت های لازم در مواجهه با آن را به موقع انجام دهند تا از حیات سازمان محافظت گردد.

چرخه PDCA بکار رفته در فرآیندهای سیستم مدیریت تداوم کسب و کار:

BCM

مزایا و پیامدهای مدیریت تداوم کسب و کار اثربخش در سازمان:

شرکت باتیس کیان ارتباط با بهره گیری از کارشناسان زبده و متخصص، قادر به مشاوره، طراحی، تدوین و پیاده سازی طرح های تداوم کسب و کار مطابق با استانداردهای BS 25999 وISO 22301 برای تمامی سازمان ها و شرکت ها در ابعاد و ساختارهای مختلف می باشد.